Všeobecné podmienky použitia webu

Ďalej len ako „Všeobecné podmienky.“

Prevádzkovateľ webu

HB84 s.r.o.
Bohdalecká 1460/8,
Praha 10, Michle
PSČ: 101 00
Česká republika
IČ: 28955480
DIČ: CZ 28955480
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 155641.

Ďalej len „Prevádzkovateľ.“

Kontaktný e-mail:

Užívateľ

Užívateľom sa rozumie každý návštevník internetových stránok www.iq-tester.cz a ich lokalizovaných národných verzií www.iq-tester.sk (ďalej len „Web“).

Práva a povinnosti Užívateľa

Užívateľ je povinný dodržiavať Všeobecné podmienky Webu. Užíváním Webu vyjadruje Užívateľ plný súhlas s týmito pravidlami a potvrdzuje, že si ich prečítal a porozumel im.

V prípade, že sa na Webe vyskytne chyba, ktorá zabraňuje Užívateľovi v riadnom využívání Webu, je Užívateľ oprávnený sa obrátiť na Prevádzkovateľa na jeho kontaktnom e-maili.

Užívateľ má možnosť odstúpiť od zmluvy s Prevádzkovateľom len do chvíle, kedy nedošlo k plneniu zo strany Prevádzkovateľa a nedošlo k vyhodnoteni­u testu.

Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty, vek, telefónne číslo, výsledok IQ testu (ďalej spoločne všetko len ako „Osobné údaje“) a to pre účely vyhodnotenia IQ testu, pre účely plnenia záväzkov zo zmluvy o poskytovaní služieb a pre účely zasielania obchodných vzkazov Prevádzkovateľom. Osobné údaje Užívateľa môžu byť odovzdávané tretím osobám a môžu byť odovzdávané do zahraničia. Spracovaním osobných údajov Užívateľa môže Prevádzkovateľ poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.

Užívateľ môže požiadať Prevádzkovateľa na kontaktnom e-maili o odstránenie Osobných údajov z databázy a Prevádzkovateľ je povinný Užívateľovi v čo najkratšom termíne vyhovieť.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať Všeobecné podmienky Webu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo k zmene týchto Všeobecných podmienok. Pozmenené Všeobecné podmienky potom vstupujú do platnosti dňom uveřejnenia na Webe.

Vyhodnotenie testu

Vyhodnotenie testu na Webe je zaistené pomocou technológie PREMIUM SMS. Poskytovateľom spoplatnenia pomocou PREMIUM SMS je spoločnosť agmo cz, s.r.o., so sídlom Praha 10, Strašnice, Na výsluní 201/13, PSČ 100 00, Česká republika, IČ: 279 24 505. Užívateľ je po dokončení testu vyzvaný k odoslaniu vyhodnocovacej SMS správy. Na základe tejto SMS správy uživatel obdrží spätný potvrdzovací kód, pomocou ktorého mu bude sprístupnené vyhodnotenie IQ testu. Cena 1 PREMIUM SMS správy je 4,78 EUR vr. DPH. Užívateľ berie na vedomie, že pre vyhodnotenie testu je potreba mať od svojho mobilného operátora aktivovanú službu PREMIUM SMS.

V prípade, že užívateľovi nedorazí spätná SMS správa s potvrdzovacím kódom, môže kontaktovať prevádzkovateľa na kontaktnom e-maili.

Tieto Všeobecné podmienky vstupujú do platnosti dobou uverejnenia na Webe.

 

Vydané: V Prahe dňa 19. 9. 2009