Zložky inteligencie

Inteligencia je schopnosť riešiť úlohy, ktorá sa delí na jednotlivé zložky - matematická inteligencia, priestorová inteligencia, 2D orientácia, verbálna inteligencia, motorická inteligencia a pamäť. Správny IQ test by mal testovať a merať všetky tieto zložky inteligencie.

Inteligencia je schopnosť riešiť úlohy, ktorá sa delí na jednotlivé zložky - matematická inteligencia, priestorová orientácia, 2D orientácia, verbálna inteligencia, motorická inteligencia a pamäť. Správny IQ test by mal testovať a merať všetky tieto zložky inteligencie.

Inteligencia je vrodená schopnosť, tzn., že nemožno ovplyvniť jej výšku, ale môžeme ju pomocou modelových situácií alebo skúseností ďalej rozvíjať.

Jedinci obvykle nevynikajú len v jednej oblasti inteligencie, ale dosahujú lepších výsledkov hneď vo viac oblastiach inteligencie. Viacmenej je inteligencia často zameraná na určitú oblasť, v ktorej vyniká viac než v inej. Prekladatelia a básnici budú vynikať vo verbálnej inteligencii, architekti zasa v oblasti priestorovej predstavivosti. Každý jedinec má pri vyplňovaní testu pocit, že na niektoré otázky sa mu odpovedá ľahšie ako na iné.

Matematická inteligencia

Matematická inteligencia sa prejavuje napríklad schopnosťami logického myslenia a logických analýz situácií a problémov alebo správneho používania matematických operácií. Úlohy v IQ testoch majú často podobu číselnej rady, kde niektoré čísla chýbajú.

Matematickú inteligenciu môžu merať aj úlohy s doplňovaním písmen, ak majú matematický princíp.
Napr.: doplňte nasledujúce písmeno: O Q S T ...


Priestorová inteligencia

Priestorová inteligencia vyjadruje, ako človek vníma svet okolo seba. Túto schopnosť mávajú vysoko rozvinutú napríklad architekti, alebo sochári. Úlohy na tento typ inteligencie zahŕňajú otáčanie trojrozmerncýh objektov.


Vizuálna „2D“ inteligencia

U vizuálnej inteligencie ide o rozpoznanie optických rozdielov a podobností na predmetoch. 


Verbálna inteligencia

Verbálna inteligencia sa prejavuje jazykovým citom k materskému a cudziemu jazyku, používaním vhodných slov, chápaním významu slov a umením rozlíšiť rozdiely vo významoch slov. Často týmto druhom inteligencie disponujú prekladatelia, právnici či básnici. 

Konkrétne príklady na zistenie tohto druhu inteligencie majú podobu napríklad vyraďovania slov, ktoré nepatria medzi ostatné alebo doplnenie častí slov, aby výsledné slová dávali zmysel.

Motorická inteligencia

Medzi zložky motorickej inteligencie môžeme napríklad zaradiť koordináciu pohybov, potrebu byť v pohybe alebo schopnosť práce a manipulácie s rôznymi predmetmi. Niekedy sa tiež nazýva inteligencia praktická.


Pamäť

Testovanie pamäti ako ďalšia zložka inteligencie sa testuje skôr výnimočne. 

 

Zobrazené typové príklady sú len ilustračné. V IQ teste sú otázky zostavené odborníkom na meranie a testovanie IQ. Na webe IQ - TESTER pripravujeme testy jednotlivých zložiek inteligencie. 

IQ test

Vrodená inteligenciaOtestujte mieru svojej vrodenej inteligencie v jedinečnom IQ teste...

Numerická inteligenciaTestovanie numerické inteligencia je zamerané najmä na matematické...